03 تیر
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

تنوع مواد و تجهیزات دندانپزشکی : تهدید یا فرصت؟

20 خرداد
20 خرداد
8:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

سلسله نشست های راهبردی سلامت دندانپزشکی

31 اردیبهشت
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

Finishing & Polishing حلقه گمشده در موفقیت درازمدت کامپوزیت خلفی

24 اردیبهشت
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

Post Operative Sensitivity و Loose Conact در ترمیم کامپوزیت خلفی

21 اردیبهشت
  • 1
  • 2