14 مرداد
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

دندانپزشکی: علم یا هنر؟

31 تیر
9:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

اختلاف دندانپزشکان در تشخیص پوسیدگی

17 تیر
9:00 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

انتخاب باندینگ مناسب

03 تیر
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

تنوع مواد و تجهیزات دندانپزشکی : تهدید یا فرصت؟

20 خرداد
20 خرداد
8:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

سلسله نشست های راهبردی سلامت دندانپزشکی

31 اردیبهشت
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

Finishing & Polishing حلقه گمشده در موفقیت درازمدت کامپوزیت خلفی

  • 1
  • 2