تاریخ شروع

9:30 ب.ظ

سه شنبه, تیر 3, 1399

تاریخ پایان

11:00 ب.ظ

سه شنبه, تیر 3, 1399

آدرس

لایو اینستاگرام موسسه

تنوع مواد و تجهیزات دندانپزشکی : تهدید یا فرصت؟