تاریخ شروع

9:00 ب.ظ

سه شنبه, مرداد 14, 1399

تاریخ پایان

10:00 ب.ظ

سه شنبه, مرداد 14, 1399

آدرس

لایو اینستاگرام موسسه

دندانپزشکی: علم یا هنر؟