تاریخ شروع

9:00 ب.ظ

دوشنبه, مهر 7, 1399

تاریخ پایان

10:00 ب.ظ

دوشنبه, مهر 7, 1399

آدرس

لایو اینستاگرام موسسه

عامل اصلی پیشرفت علم؛ دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان؟