تاریخ شروع

9:30 ب.ظ

چهارشنبه, اردیبهشت 10, 1399

تاریخ پایان

11:00 ب.ظ

چهارشنبه, اردیبهشت 10, 1399

آدرس

لایو اینستاگرام موسسه

کامپوزیت های بالک فیل ، از ادعا تا واقعیت؟