24 اردیبهشت
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

Post Operative Sensitivity و Loose Conact در ترمیم کامپوزیت خلفی

21 اردیبهشت
10 اردیبهشت
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

کامپوزیت های بالک فیل ، از ادعا تا واقعیت؟

14 اردیبهشت
11:00 ب.ظ - 9:30 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

انتخاب کامپوزیت در ترمیم دندانهای خلفی

10 اردیبهشت
9:30 ب.ظ - 11:00 ب.ظ لایو اینستاگرام موسسه

انتخاب باندینگ در ترمیم کامپوزیت خلفی

10 اردیبهشت
11:00 ب.ظ - 9:30 ب.ظ لایو اینستاگرامی

همه آنچه میخواهید از کامپوزیت های خلفی بدانید

  • 1
  • 2