تاریخ شروع

9:30 ب.ظ

چهارشنبه, اردیبهشت 24, 1399

تاریخ پایان

11:00 ب.ظ

چهارشنبه, اردیبهشت 24, 1399

آدرس

لایو اینستاگرام موسسه

Post Operative Sensitivity و Loose Conact در ترمیم کامپوزیت خلفی 1
Post Operative Sensitivity و Loose Conact در ترمیم کامپوزیت خلفی 2